Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door de tuinen van Bosch, gevestigd te Twello, hierna te noemen Bosch.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Bosch afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen
2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2 Mondelinge aanbiedingen door Bosch of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst
3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Bosch door zijn bevestiging.
3-2 Elke met Bosch aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Bosch zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Bosch zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., als mede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Bosch bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten
4-1 Op alle door Bosch verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Bosch zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
4-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven Bosch zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op
Bosch zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
4-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Bosch zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 5 Prijzen
5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
5-2 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6 Leveringstermijnen
6-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Bosch schriftelijk in gebreke te stellen. De leverings termijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Bosch zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
6-2 Bosch staat in voor de soortechtheid van de door hem geleverde materialen en planten, overeenkomstig de omschrijving in de offerte.
6-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 7 Kwaliteit
7-1 Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen kan Bosch volstaan met de levering van normale handelskwaliteit.
7-2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
7-3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Bosch doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 8 Annuleren
8-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Bosch reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Bosch gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
8-2 Opdrachtgever zal eveneens aan Bosch als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Bosch te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
8-3 Onverminderd het vermelde in dit artikel behoudt Bosch zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Wijziging van de opdracht
9-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
9-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Bosch ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
9-3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Bosch buiten zijn verantwoordelijkheid
wordt overschreden.

Artikel 10 Meer- en minderwerk
10-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
10-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
10-3 Door Bosch te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door Bosch aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12 Uitvoerbaarheid van de opdracht
Indien tijdens de uitvoering van een aangenomen werk blijkt dat dit tengevolge van aan Bosch niet bekende omstandigheden of door overmacht niet uitvoerbaar is, dan heeft Bosch het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk zal zijn, dan wel de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten zo dat er een normale oplevering plaats kan vinden.

Artikel 13 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Bosch binden Bosch niet, voor zover ze door Bosch niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 14 Verplichtingen van de opdrachtgever
14-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Bosch tijdig kan beschikken;
a. Over het gebouw of het terrein waar het werk moet worden uitgevoerd;
b. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen;
c. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
d. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
14-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te
stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
14-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden,
is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
14-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Bosch voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Bosch om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Bosch gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 16 Oplevering.
16-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop het werk compleet is uitgevoerd en Bosch dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld.
16-2 Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het gehele werk kan worden geleverd, zal de oplevering toch kunnen geschieden.
16-3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Bosch niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
17-1 Bosch is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
17-2 Bosch is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken
materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Bosch of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).
17-3 Bosch zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de
schuld.
17-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever
de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Bosch.

Artikel 18 Reclame.
18-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan,
Bosch terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
18-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Bosch wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden
opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
18-3 Bosch dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
18-4 Indien de reclame naar het oordeel van Bosch juist is, zal Bosch hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 19 Garantie
19-1 Bosch garandeert het door hem uitgevoerde werk, voor wat betreft nieuwe aanleg, gedurende een groeiseizoen bij normale winter, normale zomer en normaal onderhoud.
19-2 Op door opdrachtgever zelf afgehaalde en verwerkte beplanting verstrekt Bosch geen garantie.
19-3 Op bestratingwerkzaamheden wordt geen garantie gegeven.

Artikel 20 Overmacht
20-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het
algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Bosch of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Bosch ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Bosch, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Bosch overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
20-2 Bosch is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering
van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de
opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud.
21-1 Zolang Bosch geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Bosch.
21-2 Bosch heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien
hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
21-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.
22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
22-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Bosch ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
22-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Bosch eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Bosch op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 23 Betaling.
23-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
23-2 Bosch is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad.
1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
23-3 Bosch is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
23-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Bosch zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 24 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor
de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Bosch, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk
bevoegd is.